Artykuły naukowe

 • Jolanta M. Marszalska, Kontakty szczyrzycko-pelplińskie w pierwszej połowie XVIII wieku na podstawie dokumentów w zbiorach Archiwum i Biblioteki Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. w: Kulturotwórcza rola Cystersów na Kociewiu. Pelplin 2002, s. 71-80.
 • Jolanta M. Marszalska, Inkunabuły klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu. Aktualny stan badań. w: Rocznik Sądecki 2002/30, s. 139-156.
 • Jolanta M. Marszalska, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. Zarys problematyki, w: Z badań nad Polskimi księgozbiorami historycznymi, Warszawa 2003/21, s. 321-342.
 • Jolanta M. Marszalska, Mikołaj Romiszowski profes paradyski, późniejszy opat szczyrzycki w świetle wybranych dokumentów opactwa oo. Cystersów w Szcyrzycu. w: Opactwo cysterskie w Paradyżu. Jego rola w dziejach i kulturze Pogranicza, Zielona Góra 2004, s. 73-84.
 • Jolanta M. Marszalska, Spór między klasztorem Cysterek w Owińskach a biskupem poznańskim o zarząd dóbr klasztornych w świetle dokumentu z 1711 roku. [z Archiwum oo. Cystersów w Szczyrzycu] w: Cysterki w dziejach ziem Polskich dawnej Rzeczpospolitej i Europy Środkowej. Poznań 2004, s. 727-736.
 • Jolanta M. Marszalska, Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu. w: Nasza Przeszłość, 2005/104, s. 37-70.
 • Jolanta M. Marszalska, Opaci komedataryjni wobec książki. Przyczynek do dziejów Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. w: Klasztor w Państwie średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 351-363.
 • Jolanta M. Marszalska, W. Graczyk, „Skład osobowy i spełniane funkcje w klasztorze oo. cystersów w Szczyrzycu w czasach komendy w: Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i kościoła na ziemiach polskich, Poznań – Katowice – Wąchock 2007, s.317-338
 • Jolanta M. Marszalska, Komenda – okresu rozwoju czy stagnacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu. w: Nasza Przeszłość 109/2008, s. 269-285
 • Jolanta M. Marszalska, Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników Regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach Archiwum oo. Cystersów w Szczyrzycu.
 • Jolanta M. Marszalska, Próby odzyskania klasztoru cysterskiego w Wistyczach podejmowane przez opata szczyrzyckiego Teodora Magierę w latach 1927-1935.